Make your own free website on Tripod.com

GldTml

Hm Kdhl rth Gt k Kavithai Kirukkal mtd ll Nw Tml Mv krh F Pl Pctr Gllr Lv Rd Rgt F Px dd lk ht Rm t Lk tct m Jk rt Pctr

F Px

Mumtaz
mumthaz.jpg

Roja
roja.jpg

Vindiya
vinthiya.jpg

Manisha Koirala
manisha.jpg

Devayani
devayaani.jpg

Aishwarya
aishwarya05.jpg